Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Pályázati felhívás - "Filagoria projekt"

Pályázati felhívás - "Filagoria projekt"

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyömrő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Gyömrő, belterület 1 helyrajzi szám alatt található Központi parkban lévő „Filagoria” hasznosítására.


A pályázati felhívás célja:
Gyömrő Város Önkormányzat fejleszteni kívánja a Központi parkot, elsődlegesen pedig a „Filagoria” és környékét. A fejlesztés fő célja, hogy a „Filagoria projekt” keretében megvalósuló elképzelések segítségével megszűnjenek a rongálások.
A pályázat keretében a pályázónak vállalnia kell a „Filagoria” rendben tartását, takarítását.
Bármilyen célú hasznosítás estén sem lehetséges a „Filagoria” épületének külső megváltoztatása, átalakítása.

Ajánlati feltételek
Érvényes ajánlatot tehet, ha a Pályázó:

1. Gazdasági tevékenység folytatására jogosult vállalkozás vagy magánszemély, ide értve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is,
2. Pályázó (amennyiben természetes személy) vagy vezető tisztségviselője (amennyiben nem természetes személy) tekintetében büntetlen előélet megléte,
3. Nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,
4. Nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
A Pályázónak, valamennyi feltételnek együttesen meg kell felelnie és ezek igazolását az

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:
Az ajánlatot adók adatait, rövid cégismertetőjét,
A kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címét
Szakmai ajánlatot, mely tartalmazza az épület hasznosítási terveit.
A havonta megajánlott bérleti díjat.

A pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, amennyiben nyertesnek nyilvánítják, a szerződést megköti, szerződéskötésre nem jelölhet ki mást, maga helyett.
A fenti dokumentumok/adatok közül a megajánlott havi bérleti díj és a szakmai ajánlat tekintetében Kiíró nem biztosít hiánypótlási lehetőséget, minden egyéb irat tekintetében egyszeri hiánypótlás lehetősége biztosított.
Az ajánlatokat e-mailben lehet eljuttatni a titkarsag@gyomro.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZAT Filagoria hasznosítására” jelölést. Kiíró egyéb formai megkötést nem alkalmaz a benyújtandó iratok tekintetében.

A pályázatot és annak minden csatolt nyilatkozatát cégszerűen aláírva kell benyújtani!

Az elbírálás szempontjai

Az elbírálás elsődleges szempontja az épület hasznosítási terve.
Az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázók közül az kerül ki győztesen, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette. Ennek során Kiíró a szakmai ajánlatot ellenőrzi és értékeli.

A pályázatokat elbíráló bizottság megvizsgálja, hogy a pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott alaki és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból – az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett – ki kell zárni.
Az értékelést követő eredményről Kiíró elektronikus úton tájékoztatja a résztvevőket.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy számára kedvező ajánlat hiányában részletes indokolás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy a pályázat eredményével illetve eredménytelenségével kapcsolatban a Kiíróval szemben semmilyen igénnyel nem léphetnek fel.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése, vagy a kiírónak a szerződéstől történő későbbi elállása esetén új pályázat nélkül a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

A pályázók a pályázat benyújtásával – külön nyilatkozat nélkül - a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.

Az ajánlat beadási határideje: 2021. 06. 04.
A beadás módja: e-mailben a titkarsag@gyomro.hu címre kell elküldeni.
Döntés, pályázók értesítésének tervezett időpontja:. 2021. 06. 07.
Szerződéskötés a döntést követően, a működési engedély bemutatásakor.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a tervezett időpontokat értesítés nélkül módosítsa. Jelen pályázati felhívás nem minősül szerződési ajánlatnak, a nyertes pályázóval a bérleti szerződés feltételeiről az ajánlatkérő tárgyalásokat folytat, amelynek során jogosult a jelen kiírásban közölt feltételeken változtatni.

Gyömrő, 2021. 05. 31.


  

Hauser Antal, 2021-05-31 15:38:31

« előző következő »