Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Pályázati kiírás autóbuszjárat biztosítására

Pályázati kiírás autóbuszjárat biztosítására


Gyömrő Város Önkormányzata 135/2020.(IX. 07.) Kt. határozatára figyelemmel a helyi menetrendszerinti, bárki számára biztosított autóbuszjárat biztosítására pályázatot ír ki.
A tevékenység megvalósításának helyszíne: Gyömrő közigazgatási területe.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos általános feltételek: Az autóbuszjárat működtetéséhez szükséges humán és tárgyi feltételek (beleértve 2 db, legalább 38 fő szállítására alkalmas autóbusz) biztosítása vállalkozó feladata (nem ideértve az úthálózat és a megállók biztosítását).
A szerződés időszaka:
2020. október 01. – 2021. december 31.
Jelentkezési határidő:
2020. szeptember 15. 12:00
Jelentkezés módja:
A pályázó nevét, címét, adószámát, a képviselő személy nevét, telefonszámát és mail címét, valamint menetrendszerinti, bárki számára igénybe vehető autóbuszjárat üzemeltetésre vonatkozó referencia (partner neve, címe, teljesítés időszaka) megjelölését tartalmazó elektronikus üzenet megküldésével a pmhiv@gyomro.hu; mail címre.
A jelentkezésben szereplő elérhetőségek megfelelőségéért és működtetéséért pályázó felel.
Az Önkormányzat minden, menetrendszerinti, bárki számára igénybe vehető autóbuszjárat biztosítására vonatkozó, 2015. január 01. után legalább 1 évig folyamatosan teljesített referenciával rendelkező pályázót meghív a tárgyalásra. Az Önkormányzat a jelentkezéssel kapcsolatban nem biztosít hiánypótlási lehetőséget, bármely előírt adat hiánya esetén a pályázat későbbi szakaszában nem vehet részt a pályázó.
Az Önkormányzat a tárgyaláson (tervezetten 1 forduló, de az Önkormányzat fenntartja további tárgyalások jogát is) tisztázza a működési és főbb szerződéses feltételeket. A tárgyalás helyszínéről és időpontjáról a pályázók a jelentkezésben megadott mail címre küldött írásos értesítésből szereznek tudomást.
A tárgyalások befejezését követően az Önkormányzat írásos ajánlatot kér.
Ajánlati feltételek
Érvényes ajánlatot tehet a Pályázó, ha:
1. Gazdasági tevékenység folytatására jogosult vállalkozás vagy magánszemély, ide értve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is,
2. Nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,
3. Nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
A Pályázónak, valamennyi feltételnek együttesen meg kell felelnie és ezek igazolását az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiak szerint:
- 1. pont esetében Pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozata szükséges, miszerint megfelel a követelménynek;
- 2. pontban foglaltakat Kiíró ellenőrzi az elektronikus nyilvántartásokban (ehhez Pályázónak egyértelműen beazonosítható módon (pontos név, székhely, adószám) meg kell adni adatait a pályázatban);
- 3. pontban szereplő feltételt NAV által kiállított igazolás benyújtása szükséges (amennyiben Pályázó szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában, úgy nem szükséges igazolás benyújtása, Kiíró ellenőrzi a megfelelés tényét), továbbá a helyi iparűzési adó tekintetében a letelepedés szerinti önkormányzat igazolását szükséges benyújtani;
Amelyik ajánlat a fenti feltételek egyikének akár részben, akár egészben nem felel meg, az érvénytelennek minősül, az igazolások tekintetében az Önkormányzat egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget határidő megjelölésével.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:
Az ajánlatot adó adatait, rövid cégismertetőjét,
A kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címét
A megajánlott havi vállalkozási díjat (nettó Ft/hó).
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, amennyiben nyertesnek nyilvánítják, a szerződést megköti, szerződéskötésre nem jelölhet ki mást, maga helyett.
A pályázó nyilatkozatát, miszerint a teljesítést legalább 60%-ban alvállalkozó bevonása nélkül hajtja végre.
A fenti dokumentumok/adatok közül a megajánlott havi bérleti díj tekintetében az Önkormányzat nem biztosít hiánypótlási lehetőséget, minden egyéb irat tekintetében egyszeri hiánypótlás lehetősége biztosított.
Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni a tárgyaláson ismertetett feltételek szerint. A borítékon kérjük feltüntetni a „helyi menetrendszerinti, bárki számára biztosított autóbuszjárat biztosítására” jelölést. Kiíró egyéb formai megkötést nem alkalmaz a benyújtandó iratok tekintetében.
A pályázatot és annak minden csatolt nyilatkozatát cégszerűen aláírva kell benyújtani!
Az elbírálás szempontjai
Az elbírálás szempontja az ajánlati ár.
Az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázók közül az kerül ki győztesen, aki a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette.
A pályázatokat elbíráló bizottság megvizsgálja, hogy a pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott alaki és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének hiánypótlást követően sem felel meg, a pályázati eljárásból – az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett – ki kell zárni.
Az értékelést követő eredményről az Önkormányzat elektronikus úton tájékoztatja a résztvevőket.
Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül a pályázatot visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy a pályázat eredményével illetve eredménytelenségével kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmilyen igénnyel nem léphetnek fel.
Az Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén új pályázat nélkül a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.
A pályázók a jelentkezés benyújtásával – külön nyilatkozat nélkül - a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.
Jelen pályázati felhívás nem minősül szerződési ajánlatnak, a nyertes pályázóval a vállalkozási szerződés részletes feltételeiről az ajánlatkérő tárgyalásokat folytat, amelynek során jogosult a jelen kiírásban közölt feltételeken változtatni.

Gyömrő, 2020. szeptember 7.
Gyenes Levente
polgármester
  

Teszárik-Böjti Zsuzsa, 2020-09-08 15:06:47

« előző következő »