Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
KEHOP-2.2.2-15-2017-00129
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Pályázat Koktélbár üzemeltetésére

Pályázat Koktélbár üzemeltetésére

A Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. pályázatot ír ki Koktélbár üzemeltetésére.

Koktélbár üzemeltetésével kapcsolatos általános feltételek:
A Koktélbár üzemeltetéséhez szükséges valamennyi dokumentum – működési engedély beszerzése a bérlő feladata. A működési engedély kiadását a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet és a 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szabályozza.

Személyi feltételek
A bérlőnek igazolnia kell a tevékenység végzéséhez való jogosultságát. (Cégbírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, vagy végzettséget igazoló dokumentum)

Tárgyi feltételek
A jogszabályok által meghatározott tárgyi feltételeket biztosítani kell az áru kezelésére és tárolására. A Koktélbár berendezése a bérlő feladata.
A bérlő által elvégezni kívánt átalakítást a gyömrői Önkormányzat engedélyének birtokában lehet elvégezni (tulajdonosi hozzájárulás).

Tevékenység specifikus elemek
A Koktélbár nyitva tartását és kínálatát az intézmény alaptevékenységével kapcsolatos működéshez, programjaihoz, látogatói köréhez kell igazítani. A Koktélbár kínálatát a jogszabályi előírások figyelembevételével kell kialakítani.

A legalacsonyabb bérleti díj 1.750.000Ft/szezon, (mely nem tartalmazza a rezsiköltségeket). A bérleti díj előre fizetendő a kiállított számla alapján. Szerződési ciklus 5 év.
Felmondási idő 2 hónap.

Ajánlati feltételek
Érvényes ajánlatot tehet, ha a Pályázó:

 • Gazdasági tevékenység folytatására jogosult vállalkozás vagy büntetlen előéletű magánszemély, ide értve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is,
 • Megfelelő szakképesítéssel és engedéllyel (vendéglátóipari, vagy kereskedelmi) rendelkezik, vagy a teljes nyitvatartási időben olyan alkalmazottat biztosít, aki rendelkezik a végzettséggel.
 • Csatolni szükséges a szakképesítés igazolását és szakmai gyakorlat leírását (ide értve az alkalmazottat is)
 • Nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,
 • Nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, (NAV igazolás)
 • Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Koktélbár működése bármilyen hatóságnak a Pályázó érdekkörébe tartozó ügyben született jogerős döntése (végzése, határozata, stb.) alapján szünetel, a megkötött szerződést a Bérbeadó további indokolási kötelezettség nélkül 0-30 napos határidővel felmondhatja. (Nyilatkozat)

A Pályázónak, valamennyi feltételnek együttesen meg kell felelnie és ezek igazolását az ajánlatnak tartalmaznia kell. Amelyik ajánlat a fenti feltételeknek nem felel meg, az érvénytelennek minősül, a fenti hiányzó adatok és nyilatkozatok később nem pótolhatók.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:

 • Az ajánlatot adók adatait, rövid cégismertetőjét, jelenlegi üzletének, üzleteinek bemutatását.
 • A cégbírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát.
 • A kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címét
 • Igazolást az óvadékrendelkezésre állásáról. (banki igazolás)
 • A biztosított szolgáltatás leírását, az áruválaszték részletes megadását.
 • A megajánlott havi bérleti díjat.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell a fejlesztésre, valamint a nyitva tartásra vonatkozó elképzeléseket
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerződéskötésre nem jelölhet ki mást, maga helyett.

Az ajánlatokat feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni. A borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZAT a Koktélbár üzemeltetésére” jelölést.

A pályázatot és annak minden csatolt nyilatkozatát aláírva kell benyújtani!

Az elbírálás szempontjai

 • Az elbírálás elsődleges szempontja a vállalt szolgáltatás minősége.
 • Az áruválaszték szélessége és minősége
 • A Koktélbár megjelenésének fejlesztési elképzelései, tervezett ráfordítások.

Az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázók közül az kerül ki győztesen, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette.

A pályázatokat elbíráló bizottság megvizsgálja, hogy a pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott alaki és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból – az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett – ki kell zárni.
A bizottság a pályázót határidő megjelölésével hiánypótlás benyújtására kérheti, melynek teljesítése a hiánypótlási felhívás e-mailben történt kibocsátásától számított 5. naptári nap. A hiánypótlás eredménytelensége kizárást von maga után.
Az értékelést követő eredményről ajánlatkérő elektronikus úton tájékoztatja a résztvevőket.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy kedvező ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy a pályázat eredményével illetve eredménytelenségével kapcsolatban a Kiíróval szemben semmilyen igénnyel nem léphetnek fel.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése, vagy a kiírónak a szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

A pályázók a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.

Előnyben részesül az a pályázó, aki a meglévő arculatot, valamint árképzést megtartva nyújtja be fejlesztési elképzeléseit.

Az ajánlat beadási határideje: 2019. május 15. 12 óra
A beadás módja: lezárt borítékban a Gyömrői TÜF NP Kft irodáján kell leadni.
Döntés, pályázók értesítése: 2019. május 20.
Szerződéskötés a döntést követően, a működési engedély bemutatásakor.
A Koktélbár üzemeltetésbe adásának időpontja: 2019. május 22.

Jelen pályázati felhívás nem minősül szerződési ajánlatnak, a nyertes pályázóval a bérleti szerződés feltételeiről az ajánlatkérő tárgyalásokat folytat, amelynek során jogosult a jelen kiírásban közölt feltételeken változtatni.


Gyömrő, 2019. április 25.


 

Oldal-Benkő Zsanett, 2019-04-25 09:53:51

« előző következő »